Gdzie pobrać dokumenty pokazujące stan prawny nieuchomości

Odpis z księgi wieczystej - najwygodniej (jeżeli księga wieczysta została przeniesiona do systemu informatycznego Elektroniczna Księga Wieczysta) poprzez zamówienie według wskazówek na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości RPMinisterstwa Sprawiedliwości RP. Dowodem na to, że księga jest w postaci elektronicznej jest jej numer zapisany w postaci KW XX1M/00000000/0. Wykaz Wydziałów Ksiąg Wiczystych, w których wdrożono system informatycznyWykaz Wydziałów Ksiąg Wiczystych, w których wdrożono system informatyczny jest też do pobrania w formie pliku Excela.  Jeżeli księga wieczysta dostępna jest jedynie w wersji papierowej (o czym może świadczyć jej numer w formacie KW 000000, konieczne będzie udanie się osobiście do właściwego ze względu na położenie nieruchomości Sądu Rejonowego - odpis księgi można uzyskać w Wydziale Ksiąg Wieczystych.

 

Wypis z rejestru gruntów oraz mapa ewidencyjna - odpowiedni urząd starostwa powiatowego (wydział zajmujący się sprawami geodezji i kartografii) właściwy ze względu na położenie nieruchomości. W Warszawie jest to Biuro Geodezji i Katastru lub urząd dzielnicowyBiuro Geodezji i Katastru lub urząd dzielnicowy.

Mapa zasadnicza - odpowiedni urząd starostwa powiatowego (wydział zajmujący się sprawami geodezji i kartografii) właściwy ze względu na położenie nieruchomości. W Warszawie jest to Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (więcej informacjiwięcej informacji).
 
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - urząd miasta lub gminy (wydział zajmujący się sprawami planowania przestrzennego) właściwy ze względu na położenie nieruchomości. W Warszawie jest to właściwy ze względu na położenie nieruchomości w każdej z dzielnic Wydział Architektury i Budownictwa  (więcej informacjiwięcej informacji).
 
Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - jest niezbędny w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wgląd do niego może uzyskać każdy we właściwym ze względu na położenie nieruchomości urzędzie miasta lub gminy (wydział zajmujący się sprawami planowania przestrzennego). W Warszawie jest to Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Polityki Przestrzennej, ul. Marszałkowska 77/79 (więcej informacjiwięcej informacji).

Wstępny wgląd do Planów Miejscowych i Studium w Warszawie w postaci graficznej jest najwygodniejszy w serwisie mapowym Miasta Warszawyw serwisie mapowym Miasta Warszawy.