RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY - wycena nieruchomości, aktywów i praw majątkowych, obsługa rynku nieruchomości, doradztwo. Wycena ruchomości.

Wycena nieruchomości

 • komercyjnych: biurowych, handlowych, magazynowych, przemysłowych (również całe przedsiębiorstwa)
 • mieszkaniowych: domy, mieszkania,
 • gruntów niezabudowanych 

Wycena ruchomości

 • wyposażenia ruchomego mieszkań i firm
 • specjalistycznych urządzeń i maszyń 

Wyceny aktywów i praw majątkowych

 • szacowanie aktywów przedsiębiorstw dla potrzeb bilansowych i podatkowych
 • wprowadzenie nieruchomości, gruntów (prawa użytkowania wieczystego) do sprawozdań bilansowych
 • określanie wartości godziwej (łaczenie się spółek, wymiana rzeczowych aktywów trwałych, przejęcie)
 • amortyzacja bilansowa nieruchomości inwestycyjnych
 • określanie trwałej utraty wartości środków
 • amortyzacja podatkowa nieruchomości
 • określanie wartości nakładów
 • szacowanie wartości maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem

Doradztwo z zakresu nieruchomości

 • wyjaśnianie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości,
 • analizy rynku nieruchomości,
 • analizy opłacalności inwestycji
 • porady prawne i podatkowe związane z rynkiem nieruchmości i majątkiem.

Zapewniam

 • wysoki poziom merytoryczny operatów wykonywanych zgodnie z przepisami prawa i Międzynarodowymi Standardami Wyceny,
 • szacowanie wartości w oparciu o właną, prowadzoną nieprzerwanie od 2003 roku bazę danych cen, obejmującą wszystkie transakcje rynkowe z Warszawy i powiatów okolicznych (jestem założycielem Bazy cen transakcyjnych nieruchomości Warszawa )
 • doświadczenie zawodowe zgromadzone przez blisko 20 praktyki (zacząłem wyceniać w 1997r),
 • wiedzę o najnowszych regulacjach prawnych oraz warsztacie wyceny uzupełnianą ustawicznie podczas szkoleń i seminariów branżowych  
 • rzetelność wycen w oparciu o dogłębną znajomośc i analizę rynku, a szczególnie w oparciu o wzajemną współpracę z najwyższej klasy praktykami - specjalistami wyceny skupionymi w  Polskim Towarzystwie Rzeczoznawców MajątkowychPolskim Towarzystwie Rzeczoznawców Majątkowych, którego jestem członkiem założycielem

Na rynku nieruchomości  jako rzeczoznawca majątkowy nr upr. 2743, działam od 1997 r.

Moim pierwszym kontaktem z nieruchomościami była geodezja. Pracowałem w Warszawskim Przedsiebiorstwie Geodezyjnym od 1982 roku). Na bazie uzyskanych doświadczeń zająłem się wyceną.

Wykształcenie, praktyka geodezyjna, znajomość procedur i praktyk w budownictwie (przy okazji obsługi geodezyjnej budów), praktyczna znajomość działań przedsiebiorcy (od 1992 roku jestem współwłaścicielem pracowni witraży i szkła artystycznegopracowni witraży i szkła artystycznego) oraz zainteresowania techniczne są bazą do poruszania się na rynku nieruchomości.  

Wykształcenie / Uprawnienia

 • Politechnika Warszawska / Wydział Geodezji i Kartografii 1977-1982r, dyplom magistra inżyniera geodety, specjalność geodezja inżynieryjno - przemysłowa
 • Politechnika Warszawska / Wydział Inżynierii Lądowej 1997r, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości
 • Uprawnienia państwowe Nr 2743 w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (patrz PAŃSTWOWY REJESTR RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCHPAŃSTWOWY REJESTR RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH)

Specjalistyczne szkolenia szacowania wartości nieruchomości dla potrzeb:

1. skarbowo - podatkowych Nr 859/XVIII/00 we współpracy z Min. Finansów
2. spółdzielni mieszkaniowych Nr 6/I/01 we współpracy z UMiRM
3. sektora bankowego Nr 1700/XXX/01 we współpracy m.in. z Bankiem PKO SA
4. sprawozdań finansowych i wyceny aktywów przedsiębiorstw Nr 6/I/03 - w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce

Udział w seminariach organizowanych przez stowarzyszenia rzeczoznawców majątkowych:

1. Ogólnośrodowiskowe dyskusje na temat:

 • wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia dochodowego (Warszawa 17-18 maj 2001 r.)
 • wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego (Warszawa 2 grudzień 2000 r.)

2. Cykliczne warsztatowe szkolenia organizowane przez Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych poświęcone m.in. statystycznej analizie danych o rynku nieruchomości, podejściu dochodowemu w wycenie nieruchomości, dylematom prawnym rynku nieruchomości.
3. Cykliczne seminaria organizowane przez Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych poświęcone bieżącym zagadnieniom związanym z wyceną nieruchomości (nowe przepisy prawne, metodologia sporządzania operatów szacunkowych, praktyczne zagadnienia wyceny).

Własna działalność w środowisku rzeczoznawców majątkowych:

 • Inicjator powstania i współtwórca Warszawskiej Bazy Danych Cen Transakcyjnych Nieruchomości - wymiana za pośrednictwem specjalistycznego oprogramowania,informacji o rynku nieruchomości (koordynator grupy od momentu powstania w 2004 roku do 2021 roku).
 • Własne seminarium autorskie: "Koszt kapitału, ryzyko kapitałowe, ryzyko rynkowe, premie i stopy – zrozumieć i oszacować." 
 • Własne seminarium autorskie: "Narzędzia i aplikacje wykorzystywane przez rzeczoznawców majątkowych do budowy bazy danych transakcyjnych o rynku nieruchomości"
 • Własne seminarium autorskie: "Sieć Internet w praktyce rzeczoznawcy majątkowego"
 • Własne seminarium autorskie: "Możliwości założenia i funkcjonowania internetowej bazy danych o rynku nieruchomości - dla potrzeb rzeczoznawców majątkowych"
 • Własne seminarium autorskie: "Warszawska Baza Danych Cen Transakcyjnych Nieruchmomości"
 • Administrowanie Ogólnopolską Listą Dyskusyjną Rzeczoznawców Majątkowych aż do jej smutnego końca - zbanowania przez Google "jako nośnika spamu i treści niepożądanych" (sic!) (Czerwiec 2011 r - wrzesień 2017 r, styczeń 2019 r. - luty 2024)

Publikacje w specjalistycznych wydawnictwach:

Działalność w organizacjach zawodowych

 • Członek założyciel logo www front Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych (członek Komisji Rewizyjnej Towarzystwa od momentu powstania do października 2020r, administrator serwisu www.ptrm.plwww.ptrm.pl, administrator wewnętrznej listy dyskusyjnej PTRM) 

 • Członek Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w latach 1997 -2020 (twórca i administrator strony domowej WSRM w okresie 2000 - 2019 r.)

 • Odznaczony kolejno: brązową (2006r.), srebrną (2010 r.) i złotą (2014r.) - odznaką honorową nadaną przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych zgodnie z § 8 Statutu PFSRM (https://pfsrm.pl/aktualnosci/item/12-medale-i-odznaczeniahttps://pfsrm.pl/aktualnosci/item/12-medale-i-odznaczenia)

Informacje

Jakie dokumenty będą potrzebne do wyceny

Dla róznych typów nieruchomości przydatne do wyceny są:

Nieruchomości lokalowe

- nr księgi wieczystej,
- rzut pomieszczeń lokalu,
- dokument z którego wynika tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, umowa, przydział),

dla rynku pierwotnego dodatkowo
- nr księgi wieczystej na której realizowana jest inwestycja,
- wypis z rejestru gruntów dla działek, na których realizowana jest inwestycja,
- pozwolenie na budowę,
- przedwstępną umowa kupna-sprzedaży z inwestorem (deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową).

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

- nr księgi wieczystej (o ile jest założona księga),
- numer księgi wieczystej dla gruntu, na którym znajduje się budynek z wycenianym lokalem,
- zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu
- rzut pomieszczeń lokalu,

Nieruchomość zabudowana

- numer księgi wieczystej,
- wypis z rejestru gruntów i ewidencji budynków,
- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży,
darowizny),
- pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia do użytkowania,
- dokumenty techniczne budynku zawierające ogólną charakterystykę budynku wraz z parametrami technicznymi
oraz rzutami poszczególnych kondygnacji,
- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,

Lokal użytkowy

- numer księgi wieczystej,
- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny umowa kupna-sprzedaży,
darowizny),
- dokumenty techniczne lokalu zawierające ogólną charakterystykę lokalu wraz z parametrami technicznymi oraz
rzutem pomieszczeń lokalu,
- w przypadku gdy lokal jest przedmiotem najmu - umowa najmu.

Grunt

- numer księgi wieczystej,
- wypis z rejestru gruntów,
- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny umowa kupna-sprzedaży, darowizny),
- mapa geodezyjna (ewidencyjna lub podziałowa),
- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy.

Informacja jak i gdzie uzyskać dokumenty opisujące stan prawny nieruchomości.

Jakie jest moje doświadczenie zawodowe?

Wykonywałem wyceny dla osób indywidualnych , jednostek samorządowych, banków i firm. Poniżej przedstawiam wybrane z wielu, przykładowe prace pokazujące tematykę, którą się zajmuję:
 
  Obiekt Położenie Cel wyceny Zamawiający  
dla jednostek samorządowych
budynki, urządzenia i grunt kotłowni osiedla mieszkaniowego Grodzisk Mazowiecki uwłaszczenie spółdzielni mieszkaniowej Zarząd Miasta Grodzisk Mazowiecki
kompleks działek budowlanych w Tarczynie i 15 wsiach gminy Tarczyn Tarczyn naliczenie opłat adiacenckich z tytułu podziału działek Urząd Gminy Tarczyn
kompleks nieruchomości Ursynów Warszawa naliczenie opłat adiacenckich z tytułu wybudowania urządzeń technicznych Gmina Ursynów
kompleks działek Ursynów Warszawa aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste Gmina Ursynów
dla urzędów administracji państwowej oraz innych organów
grunty pod budowę Panteonu Zwycięstwa 1920 r. Ossów wykup Muzeum Wojska Polskiego
pomnik "4 Śpiących, Trzech Walczących" na placu Wileńskim Warszawa  określenie wartości odtworzeniowej monumentu Prezydent m.st. Warszawy
dom letniskowy arch. Zoffi i Oskara Hansena Szumin wykup nieruchomości Muzeum Sztuki Współczesnej w Warszawie
lokale mieszkalne w kompleksie 12 bloków mieszkalnych w Legionowie Legionowo sprzedaż kwater uprawnionym Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
PPT "Żerań" (Giełda Samochodowa Żerań) Warszawa przekształcenie przedsiebiorstwa Wojewoda warszawski
Telkom - Telecent Kobyłka przekształcenie przedsiebiorstwa Wojewoda warszawski
Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi Węgrów prywatyzacja przedsiębiorstwa Wojewoda warszawski
Apteka - jako zorganizowane przedsiębiorstwo Warszawa wycena upadłego przedsiębiorstwa Syndyk masy upadłościowej
dla firm
Warszawska Fabryka Pomp i Armatury WAFAPOMP S.A. Warszawa rozliczenie własnościowe z NFI WAFAPOMP S.A.
Zajezdnia Tramwajowa Warszawa przekształcenie przedsiębiorstwa Tramwaje Warszawskie
Warsaw Corporate Center Warszawa aport do spółki Chemadex sp z oo
kompleks budynków: biurowy, magazynowe, ekspozycyjny Warszawa amortyzacja z tytułu najmu właściciel
kompleks działek Gocław Warszawa podział Spółdzielni mieszkaniowej Spółdzielnia Mieszkaniowa
Centrum Handlowe Otwock amortyzacja środków trwałych właściciel nieruchomości
Siedziba firmy z sektora IT - 2 budynki biurowe Warszawa leasing zwrotny nieruchomości właściciel nieruchomości w porozumieniu z bankiem
Siedziba firmy z sektora motoryzacyjnego - budynek biurowo - serwisowy Nadarzyn zabezpieczenie kredytu właściciel nieruchomości w porozumieniu z bankiem
Salon i serwis "HONDA" w Warszawie wraz z przylegającymi terenami Warszawa analiza opłacalności inwestycji - budowy hotelu "QUBUS Hotel" sp z o.o.
Zakład Produkcji Opakowań budynki i grunty Jatne gm. Celestynów zabezpieczenie kredytu "Ekopak Jatne" sp z o.o.
Fabryka bawałnianych akcesoriów kostmetycznych Mińsk Mazowiecki zabezpieczenie kredytu "Harper Higienics" S.A.
Sieć sklepów detalicznych Warszawa sprzedaż Warszawskie Przedsiębiorstwo Handlowe
Zespół 7 budynków magazynowo handlowych
(ponad 100 000 mkw.)
Warszawa - Służewiec Przemysłowy sprzedaż Warszawskie Przedsiębiorstwo Handlowe
Stacja paliw płynnych wraz z zespołem pawilonów handlowych Mińsk Mazowiecki zabezpieczenie kredytu Właściciel stacji
Stacja paliw płynnych wraz z restauracją i motelem Łochów wprowadzenie na stan środków trwałych, ustalenie warunków dzierżawy Właściciel stacji
Salon sprzedaży samochodów osobowych, motocykli i helikopterów wraz ze stacją obsługi   Warszawa Praga Pld. sprawozdanie finansowe spólki i zabezpieczenie kredytu Właściel Stacji
Salon sprzedaży samochodów osobowych  wraz ze stacją obsługi i lakiernią  Warszawa Bielany zabezpieczenie kredytu   Bank - kredytodawca 
dla klientów indywidualnych
domy jednorodzinne, działki niezabudowane, budynki gospodarcze Warszawa, Wesoła, Łomianki, Czosnów itd. zabezpieczenie wierzytelności banku kredytobiorca w porozumieniu z bankiem
działki budowlane, budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, urządzenia, Warszawa, miejscowości podwarszawskie wniesienie jako aport do spółki, wkład do fundacji właściciel dla przedłożenia w Sądzie Gospodarczym
działki budowlane, domy jednorodzinne, lokale mieszkalne, gospodarstwa rolne, leśne) Warszawa i okolice zniesienie współwłasności współwłaściciele nieruchomości
działki budowlane, domy jednorodzinne, lokale mieszkalne Warszawa, Ząbki, Wesoła, Józefów spór z Urzędem Skarbowym co do wysokości podatków właściciel dla przedłożenia w Urzędzie Skarbowym
działki budowlane, domy jednorodzinne, budynki gospodarcze Warszawa, Łomianki, Ząbki, Wesoła, Józefów określenie ceny ofertowej, negocjacje przy sprzedaży właściciel, zbywca nieruchomości

Dlaczego pytam o cel wyceny?

Nieruchomości zawsze wycenia się w określonym celu. W zależności od celu stosuje się określone regulacje prawne, które określają metodykę szacowania. Dlatego zawsze należy najpierw ustalić cel, czyli przyczynę złożenia zamówienia i o to pytam w pierwszych słowach. 
Bez ustawowej przyczyny należy jednak, w trosce o własne interesy, zapytać rzeczoznawcę o poradę, przed podjęciem ważnej decyzji rozporządzajcej mieniem. 
W związku z prowadzonym wobec nas, przez organ urzędowy, postępowaniem dotyczącej naszych nieruchomości, dobrze jest też skonfrontować oficjalne stanowisko z opinią niezależnego rzeczoznawcy.
W miarę upływu czasu, w wyniku komplikowania się systemu prawnego związanego z nieruchomościami, komplikuje się rzeczywistość. Powstają nowe cele wyceny np. w związku ze "spec - ustwami".

Przedstawiam przykładowe cele dla których należy sporządzać operat szacunkowy:

- zabezpieczenie wierzytelności banków (kredytów)

- ustalenie ceny sprzedaży lub zakupu

- zniesienie współwłasności

- podział majątku

- postępowanie spadkowe

- postępowanie podatkowe (odwołania od decyzji Urzędu Skarbowego)

- amortyzacja środków trwałych

- wnoszenie wkładów niepieniężnych (aport)

- określenie poniesionych nakładów

Katalog powyższy nie rości sobie pretensji do wyczerpania możliwych przypadków, intensywna działalność legislacyjna na wszystkich szczeblach władzy, tworzy coraz to nowe potrzeby w tym zakresie.

Od czego zależy koszt wykonania wyceny?

Koszt wyceny nie zależy od wartości wycenianej nieruchomości, jest natomiast funkcją nakładu pracy i kosztów towarzyszących.

W szczególności na ostateczną cenę wpływa:

- stopień skomplikowania pracy (cel wyceny, rodzaj i charakter nieruchomości),

- stopień rozpoznania przez wykonawcę rynku lokalnego dla danej wyceny w momencie jej rozpoczynania

- niezbędne do poniesienia wydatki związane z wyceną (dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, podatki)

Tak więc wynagrodzenie i czas wykonania ustalane są każdorazowo indywidualnie w zależności od typu i lokalizacji nieruchomości oraz celu wyceny.

Blog

  Back to top