RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY - wycena nieruchomości, aktywów i praw majątkowych, obsługa rynku nieruchomości, doradztwo.

Wycena nieruchomości

 • komercyjnych: biurowych, handlowych, magazynowych, przemysłowych (również całe przedsiębiorstwa)
 • mieszkaniowych: domy, mieszkania,
 • gruntów niezabudowanych 

Wyceny aktywów i praw majątkowych

 • szacowanie aktywów przedsiębiorstw dla potrzeb bilansowych i podatkowych
 • wprowadzenie nieruchomości, gruntów (prawa użytkowania wieczystego) do sprawozdań bilansowych
 • określanie wartości godziwej (łaczenie się spółek, wymiana rzeczowych aktywów trwałych, przejęcie)
 • amortyzacja bilansowa nieruchomości inwestycyjnych
 • określanie trwałej utraty wartości środków
 • amortyzacja podatkowa nieruchomości
 • określanie wartości nakładów
 • szacowanie wartości maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem

Doradztwo z zakresu nieruchomości

 • wyjaśnianie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości,
 • analizy rynku nieruchomości,
 • analizy opłacalności inwestycji
 • porady prawne i podatkowe związane z rynkiem nieruchmości i majątkiem.

Zapewniam

 • wysoki poziom merytoryczny operatów wykonywanych zgodnie z przepisami prawa i Międzynarodowymi Standardami Wyceny,
 • szacowanie wartości w oparciu o właną, prowadzoną nieprzerwanie od 2003 roku bazę danych cen, obejmującą wszystkie transakcje rynkowe z Warszawy i powiatów okolicznych (jestem członkiem założycielem Bazy cen transakcyjnych nieruchomości Warszawa )
 • doświadczenie zawodowe zgromadzone przez blisko 20 praktyki (zacząłem wycniać nieruchomości w 1997r),
 • wiedzę o najnowszych regulacjach prawnych oraz warsztacie wyceny uzupełnianą ustawicznie podczas szkoleń i seminariów branżowych  
 • rzetelność wycen w oparciu o dogłębną znajomośc i analizę rynku, a szczególnie w oparciu o wzajemną współpracę z najwyższej klasy praktykami - specjalistami wyceny skupionymi w  Polskim Towarzystwie Rzeczoznawców MajątkowychPolskim Towarzystwie Rzeczoznawców Majątkowych, którego jestem członkiem założycielem

Na rynku nieruchomości  jako rzeczoznawca majątkowy nr upr. 2743, działam od 1997 r. 

Moim pierwszym kontaktem z nieruchomościami była geodezja. Pracowałem w Warszawskim Przedsiebiorstwie Geodezyjnym od 1982 roku). Później na bazie uzyskanych doświadczeń zająłem się wyceną.

Wykształcenie, praktyka geodezyjna, znajomość procedur i praktyk w budownictwie (przy okazji obsługi geodezyjnej budów), praktyczna znajomość działań przedsiebiorcy (od 1992 roku jestem współwłaścicielem pracowni witraży i szkła artystycznegopracowni witraży i szkła artystycznego) oraz zainteresowania techniczne są bazą do poruszania się na rynku nieruchomości.  

Wykształcenie

 • Politechnika Warszawska / Wydział Geodezji i Kartografii 1977-1982r, dyplom magistra inżyniera geodety, specjalność geodezja inżynieryjno - przemysłowa
 • Politechnika Warszawska / Wydział Inżynierii Lądowej 1997r, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (uprawnienia państwowe Nr 2743 w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (patrz PAŃSTWOWY REJESTR RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCHPAŃSTWOWY REJESTR RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH)

Specjalistyczne szkolenia szacowania wartości nieruchomości dla potrzeb:

1. skarbowo - podatkowych Nr 859/XVIII/00 we współpracy z Min. Finansów
2. spółdzielni mieszkaniowych Nr 6/I/01 we współpracy z UMiRM
3. sektora bankowego Nr 1700/XXX/01 we współpracy m.in. z Bankiem PKO SA
4. sprawozdań finansowych i wyceny aktywów przedsiębiorstw Nr 6/I/03 - w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce

Udział w seminariach organizowanych przez stowarzyszenia rzeczoznawców majątkowych:

1. Ogólnośrodowiskowe dyskusje na temat:

 • wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia dochodowego (Warszawa 17-18 maj 2001 r.)
 • wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego (Warszawa 2 grudzień 2000 r.)

2. Cykliczne warsztatowe szkolenia organizowane przez Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych poświęcone m.in. statystycznej analizie danych o rynku nieruchomości, podejściu dochodowemu w wycenie nieruchomości, dylematom prawnym rynku nieruchomości.
3. Cykliczne seminaria organizowane przez Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych poświęcone bieżącym zagadnieniom związanym z wyceną nieruchomości (nowe przepisy prawne, metodologia sporządzania operatów szacunkowych, praktyczne zagadnienia wyceny).
4. Własne seminarium autorskie: "Możliwości założenia i funkcjonowania internetowej bazy danych o rynku nieruchomości - dla potrzeb rzeczoznawców majątkowych"

Własna działalność w środowisku rzeczoznawców majątkowych:

 • Inicjator powstania i współtwórca Warszawskiej Bazy Danych Cen Transakcyjnych Nieruchomości - wymiana za pośrednictwem specjalistycznego oprogramowania,informacji o rynku nieruchomości (koordynator grupy od momentu powstania w 2004 roku).

 • Własne seminarium autorskie: "Narzędzia i aplikacje wykorzystywane przez rzeczoznawców majątkowych do budowy bazy danych transakcyjnych o rynku nieruchomości" wraz z artykułem w "Biuletynie Nieruchomości 1/2015" oraz w "Biuletynie Nieruchomości 2/2015"

 • Własne seminarium autorskie: "Sieć Internet w praktyce rzeczoznawcy majątkowego"

 • Własne seminarium autorskie: "Warszawska Baza Danych Cen Transakcyjnych Nieruchmomości"

Działalność w organizacjach zawodowych

 

Informacje

 • Jakie dokumenty będą potrzebne do wyceny

  Dla róznych typów nieruchomości przydatne do wyceny są:

  Nieruchomości lokalowe

  - nr księgi wieczystej,
  - rzut pomieszczeń lokalu,
  - dokument z którego wynika tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, umowa, przydział),

  dla rynku pierwotnego dodatkowo
  - nr księgi wieczystej na której realizowana jest inwestycja,
  - wypis z rejestru gruntów dla działek, na których realizowana jest inwestycja,
  - pozwolenie na budowę,
  - przedwstępną umowa kupna-sprzedaży z inwestorem (deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową).

  Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

  - nr księgi wieczystej (o ile jest założona księga),
  - numer księgi wieczystej dla gruntu, na którym znajduje się budynek z wycenianym lokalem,
  - zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu
  - rzut pomieszczeń lokalu,

  Nieruchomość zabudowana

  - numer księgi wieczystej,
  - wypis z rejestru gruntów i ewidencji budynków,
  - dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży,
  darowizny),
  - pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia do użytkowania,
  - dokumenty techniczne budynku zawierające ogólną charakterystykę budynku wraz z parametrami technicznymi
  oraz rzutami poszczególnych kondygnacji,
  - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,

  Lokal użytkowy

  - numer księgi wieczystej,
  - dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny umowa kupna-sprzedaży,
  darowizny),
  - dokumenty techniczne lokalu zawierające ogólną charakterystykę lokalu wraz z parametrami technicznymi oraz
  rzutem pomieszczeń lokalu,
  - w przypadku gdy lokal jest przedmiotem najmu - umowa najmu.

  Grunt

  - numer księgi wieczystej,
  - wypis z rejestru gruntów,
  - dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny umowa kupna-sprzedaży, darowizny),
  - mapa geodezyjna (ewidencyjna lub podziałowa),
  - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy.

  Informacja jak i gdzie uzyskać dokumenty opisujące stan prawny nieruchomości.

 • Jakie jest moje doświadczenie zawodowe?

  Wykonywałem wyceny dla osób indywidualnych , jednostek samorządowych, banków i firm. Poniżej przedstawiam wybrane z wielu, przykładowe prace pokazujące tematykę, którą się zajmuję:
   
    Obiekt Położenie Cel wyceny Zamawiający  
  dla jednostek samorządowych
  budynki, urządzenia i grunt kotłowni osiedla mieszkaniowego Grodzisk Mazowiecki uwłaszczenie spółdzielni mieszkaniowej Zarząd Miasta Grodzisk Mazowiecki
  kompleks działek budowlanych w Tarczynie i 15 wsiach gminy Tarczyn Tarczyn naliczenie opłat adiacenckich z tytułu podziału działek Urząd Gminy Tarczyn
  kompleks nieruchomości Ursynów Warszawa naliczenie opłat adiacenckich z tytułu wybudowania urządzeń technicznych Gmina Ursynów
  kompleks działek Ursynów Warszawa aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste Gmina Ursynów
  dla urzędów administracji państwowej oraz innych organów
  lokale mieszkalne w kompleksie 12 bloków mieszkalnych w Legionowie Legionowo sprzedaż kwater uprawnionym Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
  PPT "Żerań" (Giełda Samochodowa Żerań) Warszawa przekształcenie przedsiebiorstwa Wojewoda warszawski
  Telkom - Telecent Kobyłka przekształcenie przedsiebiorstwa Wojewoda warszawski
  Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi Węgrów prywatyzacja przedsiębiorstwa Wojewoda warszawski
  Apteka - jako zorganizowane przedsiębiorstwo Warszawa wycena upadłego przedsiębiorstwa Syndyk masy upadłościowej
  dla firm
  Warszawska Fabryka Pomp i Armatury WAFAPOMP S.A. Warszawa rozliczenie własnościowe z NFI WAFAPOMP S.A.
  Zajezdnia Tramwajowa Warszawa przekształcenie przedsiębiorstwa Tramwaje Warszawskie
  Warsaw Corporate Center Warszawa aport do spółki Chemadex sp z oo
  kompleks budynków: biurowy, magazynowe, ekspozycyjny Warszawa amortyzacja z tytułu najmu właściciel
  kompleks działek Gocław Warszawa podział Spółdzielni mieszkaniowej Spółdzielnia Mieszkaniowa
  Centrum Handlowe Otwock amortyzacja środków trwałych właściciel nieruchomości
  Siedziba firmy z sektora IT - 2 budynki biurowe Warszawa leasing zwrotny nieruchomości właściciel nieruchomości w porozumieniu z bankiem
  Siedziba firmy z sektora motoryzacyjnego - budynek biurowo - serwisowy Nadarzyn zabezpieczenie kredytu właściciel nieruchomości w porozumieniu z bankiem
  Salon i serwis "HONDA" w Warszawie wraz z przylegającymi terenami Warszawa analiza opłacalności inwestycji - budowy hotelu "QUBUS Hotel" sp z o.o.
  Zakład Produkcji Opakowań budynki i grunty Jatne gm. Celestynów zabezpieczenie kredytu "Ekopak Jatne" sp z o.o.
  Fabryka bawałnianych akcesoriów kostmetycznych Mińsk Mazowiecki zabezpieczenie kredytu "Harper Higienics" S.A.
  Sieć sklepów detalicznych Warszawa sprzedaż Warszawskie Przedsiębiorstwo Handlowe
  Zespół 7 budynków magazynowo handlowych
  (ponad 100 000 mkw.)
  Warszawa - Służewiec Przemysłowy sprzedaż Warszawskie Przedsiębiorstwo Handlowe
  Stacja paliw płynnych wraz z zespołem pawilonów handlowych Mińsk Mazowiecki zabezpieczenie kredytu Właściciel stacji
  Stacja paliw płynnych wraz z restauracją i motelem Łochów wprowadzenie na stan środków trwałych, ustalenie warunków dzierżawy Właściciel stacji
  Salon sprzedaży samochodów osobowych, motocykli i helikopterów wraz ze stacją obsługi   Warszawa Praga Pld. sprawozdanie finansowe spólki i zabezpieczenie kredytu Właściel Stacji
  Salon sprzedaży samochodów osobowych  wraz ze stacją obsługi i lakiernią  Warszawa Bielany zabezpieczenie kredytu   Bank - kredytodawca 
  dla klientów indywidualnych
  domy jednorodzinne, działki niezabudowane, budynki gospodarcze Warszawa, Wesoła, Łomianki, Czosnów itd. zabezpieczenie wierzytelności banku kredytobiorca w porozumieniu z bankiem
  działki budowlane, budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, urządzenia, Warszawa, miejscowości podwarszawskie wniesienie jako aport do spółki, wkład do fundacji właściciel dla przedłożenia w Sądzie Gospodarczym
  działki budowlane, domy jednorodzinne, lokale mieszkalne, gospodarstwa rolne, leśne) Warszawa i okolice zniesienie współwłasności współwłaściciele nieruchomości
  działki budowlane, domy jednorodzinne, lokale mieszkalne Warszawa, Ząbki, Wesoła, Józefów spór z Urzędem Skarbowym co do wysokości podatków właściciel dla przedłożenia w Urzędzie Skarbowym
  działki budowlane, domy jednorodzinne, budynki gospodarcze Warszawa, Łomianki, Ząbki, Wesoła, Józefów określenie ceny ofertowej, negocjacje przy sprzedaży właściciel, zbywca nieruchomości
 • Dlaczego pytam o cel wyceny?

  Nieruchomości zawsze wycenia się w określonym celu. W zależności od celu stosuje się określone regulacje prawne, które określają metodykę szacowania. Dlatego zawsze należy najpierw ustalić cel, czyli przyczynę złożenia zamówienia i o to pytam w pierwszych słowach. 
  Bez ustawowej przyczyny należy jednak, w trosce o własne interesy, zapytać rzeczoznawcę o poradę, przed podjęciem ważnej decyzji rozporządzajcej mieniem. 
  W związku z prowadzonym wobec nas, przez organ urzędowy, postępowaniem dotyczącej naszych nieruchomości, dobrze jest też skonfrontować oficjalne stanowisko z opinią niezależnego rzeczoznawcy.
  W miarę upływu czasu, w wyniku komplikowania się systemu prawnego związanego z nieruchomościami, komplikuje się rzeczywistość. Powstają nowe cele wyceny np. w związku ze "spec - ustwami".

  Przedstawiam przykładowe cele dla których należy sporządzać operat szacunkowy:

  - zabezpieczenie wierzytelności banków (kredytów)

  - ustalenie ceny sprzedaży lub zakupu

  - zniesienie współwłasności

  - podział majątku

  - postępowanie spadkowe

  - postępowanie podatkowe (odwołania od decyzji Urzędu Skarbowego)

  - amortyzacja środków trwałych

  - wnoszenie wkładów niepieniężnych (aport)

  - określenie poniesionych nakładów

  Katalog powyższy nie rości sobie pretensji do wyczerpania możliwych przypadków, intensywna działalność legislacyjna na wszystkich szczeblach władzy, tworzy coraz to nowe potrzeby w tym zakresie.

 • Od czego zależy koszt wykonania wyceny?

  Koszt wyceny nie zależy od wartości wycenianej nieruchomości, jest natomiast funkcją nakładu pracy i kosztów towarzyszących.

  W szczególności na ostateczną cenę wpływa:

  - stopień skomplikowania pracy (cel wyceny, rodzaj i charakter nieruchomości),

  - stopień rozpoznania przez wykonawcę rynku lokalnego dla danej wyceny w momencie jej rozpoczynania

  - niezbędne do poniesienia wydatki związane z wyceną (dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, podatki)

  Tak więc wynagrodzenie i czas wykonania ustalane są każdorazowo indywidualnie w zależności od typu i lokalizacji nieruchomości oraz celu wyceny.

  Back to top